យល់ដឹងផ្នែកច្បាប់៖ សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងសិទ្ធិអាស្រ័យនៅ