យល់ដឹងផ្នែកច្បាប់៖ ការព្យួរការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍