យល់ដឹងផ្នែកច្បាប់៖ បទល្មើសប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនា